Adresgegevens

VZW Katholiek Onderwijs Dijle Demer
Aarschotsesteenweg 39
3110 Rotselaar

Ondernemingsnummer: 0464.016.326

Visie en missie

De vzw groepeert lokale scholen uit het basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs, het secundair onderwijs en een internaat. Door samen te werken en door kennis en expertise uit te wisselen wordt maximaal synergie gerealiseerd over deze verschillende onderwijsvormen heen. De vzw begeleidt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid en een positief zelfbeeld en biedt hen de vorming om, binnen de eigen mogelijkheden uit te groeien tot gezond-kritische, verantwoordelijke, solidaire en geëngageerde mensen in de wereld van vandaag en morgen.

De vzw bouwt elk van haar instellingen uit tot een lerende organisatie met een sterk beleidsvoerend vermogen dat oog heeft voor het welbevinden en voor het welzijn van al haar medewerkers. De vzw zet bovendien sterk in op de professionalisering van alle personeelsleden wat gezien wordt als sleutel voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Pedagogische opdracht

  • Christelijk geïnspireerd en sporend met het project van de katholieke dialoogschool
  • Een degelijk aanbod en kwalitatief goed onderwijs
  • Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  • Een brede zorg voor opleiding en begeleiding waarbij elk kind/jongere de kans krijgt om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen
  • Een scholengemeenschap die steunt op een sterke samenwerking tussen alle betrokkenen

Het opvoedings- en vormingsproject van de scholen in de vzw is gebaseerd op de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Dit wordt in 5 punten geconcretiseerd:

Deze kernopdracht is gemeenschappelijk voor het internaat en voor alle scholen die deel uitmaken van de vzw. Daarnaast kan elke school en het internaat ook specifieke en eigen accenten toevoegen. Op deze manier geeft de organisatie ruimte voor de pedagogische eigenheid van elke lokale school en van het internaat.

Bestuur en organisatie

Door een aantal scholen en het internaat te groeperen, ontstaan er in de organisatiemogelijkheden om bepaalde activiteiten efficiënter en beter uit te voeren. Dit wordt concreet gerealiseerd in de volgende domeinen: financiën en boekhouding, aankoop, infrastructuur, onderhoud, ICT, personeelsbeleid en –administratie, preventie en welzijn, kwaliteitszorg en communicatie. Door deze optimalisering komt er meer tijd vrij voor de pedagogische opdracht van de lokale scholen en van het internaat.

Samenstelling bestuursorgaan/Schoolbestuur vzw KODiD 2023-2026

De Algemene Vergadering van vzw KODiD (her)benoemde op haar vergadering van 20 december 2022
volgende bestuurders voor een periode van 4 jaar:
Jos Petes, voorzitter
Gerd Marissens, ondervoorzitter
Lieve Hermans, secretaris
Willy Schreurs
Arthur Troch
Dominique Vandebergh
Dirk De Keukeleere
Tom Coppens
Karel Renet
Het schoolbestuur benoemde op zijn vergadering van 26 januari 2023 Wilfried Focquet, algemeen directeur vzw KODiD, tevens tot dagelijks bestuurder.
Het schoolbestuur is steeds bereikbaar via Wilfried Focquet (wilfried.focquet@kodid.be – 0485 / 04 00 95)