Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan binnen de school waar de ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap overleggen met het schoolbestuur en directie over de volgende bevoegdheden:

1° de bepaling van het profiel van de directeur;
2° het studieaanbod;
3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;
6° het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
7° het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen:
a) het schoolreglement;
b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
c) het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding;
8° de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
9° de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
10° het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
11° het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting;
12° het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs.

Bart Vandorpe
Voorzitter schoolraad
schoolraad.voorzitter@vbsdewegwijzer.be
Jelle Buys

Vertegenwoordiger leerkrachten

Chris Servaes

Vertegenwoordiger leerkrachten

Pascale Van Parijs

Vertegenwoordiger leerkrachten

Morgane Smets
Secretaris

Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Bart Doms

Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Herman Bedert

Vertegenwoordiger lokale gemeenschap en Bergfeestvrienden

An-Sofie Dewaele
Evert Pattyn