Maandelijkse vergadering

Maandelijks vergadert de ouderraad samen met de directie of iemand van het schoolteam om ideeën uit te werken, initiatieven allerhande op poten te zetten, allerlei thema’s te bespreken (o.a. anti-pestbeleid, de verkeerssituatie aan de school, de schoolrekening, schoolreizen, …). De ouderraad heeft hierin ook een beleidsvoorbereidende taak (schoolraad adviseren) binnen de grenzen bepaald door het participatiedecreet.

Tijdens deze vergadering krijgt de ouderraad ook informatie over de dagdagelijkse werking binnen de school.

Initiatieven & bevoegdheden

 • een afvaardiging van de ouderraad is lid van de schoolraad
 • organiseren van pedagogische activiteiten (boekenbeurs, info-avonden, …)
 • hulp aanbieden aan het schoolteam bij het realiseren van diverse activiteiten (bv. grootouderfeest, carnavalsfeest, afscheidsrecepties 3e kleuterklas en 6e leerjaar, …)
 • organiseren van activiteiten om geld in het laatje te brengen (kinderfuif, quiz, kerstmarkt, schoolkalender, …)
 • aankopen van didactisch materiaal
 • aankopen van boeken en instaan voor de verdere uitbouw van de schoolbibliotheek
 • kinderen stimuleren in hun leesontwikkeling (KJV-werking)
 • contacten onderhouden met de gemeente en andere overleg-organisaties (bv. de Fietsersbond, het Lokaal Overlegplatform Kinderopvang, …)

Inkomsten

Inkomsten uit allerhande activiteiten dienen om extraatjes te financieren, waar binnen het schoolbudget geen plaats voor is:

 • de ouderraad financiert de komende jaren actief mee in de aankoop van de smartboards en bijbehorende hard- en software;
 • er worden jaarlijks boeken aangekocht voor de schoolbib. en ook voor de kleuters;
 • in samenspraak met het schoolteam en directie kan een activiteit voor de kinderen mee gesponsord worden;
 • we kopen afscheidscadeautjes voor het 6e leerjaar en de 3e kleuterklas;
 • de ouderraad investeerde de voorbije jaren ook o.m. in de verfraaiing van de speelplaats, fototoestellen voor de leerkrachten en projectors en audiovisueel materiaal.

Waar het geld voor gebruikt wordt, hangt af van de noden van het moment en natuurlijk van de grootte van het budget.

Waarvoor kan u de leden van de ouderraad aanspreken?

Bezorgdheden over de werking van de school, de pedagogische aanpak van een leerkracht of situaties rond pesten. Het zijn zaken die elke ouder wel eens kopzorgen kunnen bezorgen. De leden van de ouderraad zijn hier zeker op aanspreekbaar, maar zullen niet altijd een kant-en-klaar antwoord hebben om deze bezorgdheden weg te nemen. Bovendien valt ook niet alles onder de bevoegdheid van de ouderraad.

Hebt u een vraag of concrete zorg in verband met de schoolsituatie – in de breedste zin van het woord – van uw kind, tracht dan in eerste instantie de leerkracht of directie hier op aan te spreken. Is de drempel hiervoor te groot, dan kan een lid van de ouderraad hier ondersteuning bieden. Dit zal steeds discreet gebeuren.

Zowel leerkrachten als directie zijn ook per mail te bereiken, via <naam.leerkracht@vbsdewegwijzer.be>. De afspraak is dat zij minstens één keer per week hun mails bekijken en beantwoorden. Ook de ouderraad is per mail bereikbaar, via ouderraad@vbsdewegwijzer.be.